Download
ข้อมูลดาวน์โหลด

l แบบฟอร์มแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-มกราคม 2560  
l แบบฟอร์มการเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-มกราคม 2560  
l

คู่มือระบบสารสนเทศในการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

 

l

สมุดโทรศัพท์ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

 

l

ระเบียบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

 

l

คำชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551


l

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548


l

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548


l

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. และระเบียบฯ
     เอกสารประกอบ

l การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

l เอกสารสรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ ปคร.